Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

Resurse materiale ale şcolii

Liceul este amplasat într-o zona deosebita, ecologica, înconjurata de un parc cu arbori si arbusti ornamentali si un helesteu. In prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrita isi desfasoara activitatea in patru corpuri de cladire situate pe Drumul Tarpiului, nr.21 si dispune de o moderna sala de sport realizata prin program guvernamental. In anul scolar 2018-2019 Liceul Tehnologic Agricol Bistrița a hotarât în CA al școlii la cererea primariei Bistrița, schimbarea destinației terenului în suprafață de 32 ha, din totalul de 38 ha, care aparțineau liceului nostru, din spațiu de învățământ, în spațiu necesar edificării de locuințe proprietate privată de către tinerii sub 35 de ani. Actualmente școala mai dispune de 6 ha de teren. Dintre acestea, 3 ha reprezintă lotul școlar pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică de către elevii de la filiera Tehnologică, domeniul de calificare Agricultură, calificarea profesională Lucrător în agroturism, precum și de către elevii de la filiera Tehnologică, profil Resurse naturale și protectia mediului, specializarea Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului.

Scoala dispune de patru imobile astfel:

Corpul A : ( P + 3 )

a)      Parter:

  laboratoarele de: fizică, biologie, chimie, agricultură;

  birouri: secretariat;

  cabinet CEAC, cabinet consilier educativ și cabinet SSM, cabinet PROIECTE ERASMUS.

 

b)     Etajul I:

  Direcțiunea;

  1 sală profesorală;

  1 laborator de informatică dotat cu calculatoare Pentium IV și un server, legate in rețea și conectate la rețeaua internet;

  1 laborator pentru catedra Om și societate;

  1 laborator de Limba și Literatura Romană;

  1 laborator de limbi străine.

  1 sală de clasă.

b)     Etajul II:

1 cabinet de Consiliere psiho•pedagogică

  săli de clasă.

c)      Etajul III:

    sală de clasă;

    sala meditatii;

    camera pedagogului;

    internatul elevilor.

Corpul C: ( D + P + 1 )


Demisol:

  laborator de religie;

  chioşc alimentar;

a)      Parter:

  laborator veterinar;

  laborator industria alimentara;

 

  bibliotecă cu 13548 de volume;

  sală de lectură

 


f65161c2-8767-4711-ab36-9fa7f0b935d0

b)     Etajul I:

  săli de clasă.

  arhiva;


 Corpul B: ( P + 2 )

a)      Parter:

  atelier mecanic dotat cu motoare și utilaje agricole;

  atelier de lăcătușerie.

b)     Etajul I:

  laborator de cunoașterea automobilului;

  cabinet de material didactic;

  Săli de clasă.

c)     Etajul II:

  laborator de legislație rutieră;

  săli de clasă.

Corpul D: ( D + P + M )

a)      Demisol:

  magazii pentru alimente;

  spălătoria școlii.

b)     Parter:

  Cantina cu sala de mese și bucătăria.

c)      Mansarda:

  Birouri administrative.
Clădirea sălii de sport


  Sala de sport

  Birouri

  Vestiare

  Sală destinată depozitării materialului didactic sportiv.

 

 

Pentru insușirea cunoștințelor practice de conducere școală deține un parc auto care cuprinde două tractoare cu remorcă dotate cu utilaje si masini agricole: plug, grapa cu discuri, cositoare mecanica, grebla mecanica si remorca, o Dacia Logan, un tractor nou impreuna cu utilajele aferente lucrarilor agricole.

 

Informaţii privind resursele umane

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor. Scoala are un personal didactic de 31 de profesori, ingineri si maistrii, care asigura pregatirea teoretica si practica a elevilor, cadre foarte bine pregatite, din care:

  • 2 profesori cu doctorat
  • 20 au gradul didactic I;
  • 3 au gradul didactic II;
  • 2 au gradul didactic definitiv;
  • 2 profesori debutanti;
  • 2  profesori necalificați.

Echipa managerială este formată din:
      DIRECTOR - Prof. BELEA Simona Maria
      CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena Mihaela

Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.

Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor actival procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent pentru a putea duce la bun sfarşit sarcina ce i se incredinţează.

Evaluarea activităţii didactice a profesorilor, cuprinsă în planul managerial al şcolii, având ca obiectiv ,,creşterea calităţii predării învăţării şi creşterea gradului de folosire a metodelor moderne de predare învăţare, centrate pe elev” a fost realizată de către directori, şefi de catedre, prin monitorizări curente (asistenţe la ore), la care s-au urmărit:

- modul în care activităţile desfăşurate la clasă şi cunoştinţele predate sunt adecvate vârstei şi capacităţii de înţelegere a elevilor;
- modul în care activităţile didactice sunt diferenţiate şi corespund obiectivelor educaţionale;
- modul în care personalul didactic încurajează participarea şi implicarea activă a elevilor în activităţile de învăţare;
- realizarea legăturii între conţinutul activităţilor didactice şi obiectivele propuse;
- măsura în care tehnicile şi procedeele didactice sunt variate şi atractive pentru elevi;
- cum se măsoară şi se notează rezultatele şi nivelul cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care sunt criteriile utilizate şi în ce măsură elevii cooperează în activităţile curente şi au deprinderi de lucru în echipă;
- în ce măsură resursele umane, materiale şi financiare sunt folosite cu eficienţă în activitatea şcolii şi cum aceste resurse conduc la rezultate bune sau slabe în cunoştinţele, deprinderile şi comportamentele şcolare.