Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

   RESURSE MATERIALE

Liceul este amplasat într-o zonă deosebită, ecologică, înconjurată de un parc cu arbori și arbusti ornamentali, întins pe o suprafață de 1,5ha și un heleșteu de 0,25ha pentru practicarea pescuitului sportiv. Baza didactică a școlii cuprinde și ferma didactică cu anexele aferente în care se cresc și se îngrijesc taurine, ovine, suine, păsări și iepuri. Dispunem de teren agricol de 20ha pășune și fânețe, 1,5ha cu pomi fructiferi și lot legumicol. Legumele și fructele sunt valorificate prin cantina liceului, reprezentând „materia primă” pentru hrana elevilor.

În prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrița își desfășoară activitatea în patru corpuri de clădire situate pe Drumul Tărpiului, nr.21 și dispune de o modernă sală de sport realizată prin program guvernamental.

Școala dispune de patru imobile astfel:

Corpul A : ( P + 3 )

* Parter:
Ø laboratoarele de: fizică, chimie, biologie și horticultură;
Ø birouri: secretariat și CDI;
Ø săli de clasă.
* Etajul I:
Ø direcțiunea;
Ø sală profesorală;
Ø două cabinete de informatică dotate cu câte 25 de calculatoare și server, legate în rețea și conectate la rețeaua internet;
Ø cabinet de Limba și Literatura Română;
Ø Săli de clasă.
* Etajul II:
Ø cabinetul de matematică;
Ø săli de clasă.
* Etajul III:
Ø săli de clasă;
Ø camera pedagogului;
Ø internatul elevilor cu o capacitate de 60 de locuri.

Corpul B: ( P + 2 )

* Parter:
Ø atelier mecanic dotat cu motoare și utilaje agricole;
Ø atelier de lăcătușerie.
* Etajul I:
Ø cabinet de cunoașterea automobilului;
Ø cabinet de material didactic.
* Etajul II
Ø arhivă;
Ø cabinet de legislație rutieră;
Ø săli de clasă.

Corpul C: ( D + P + 1 )

* Demisol:
Ø capelă; 360°
Ø chioşc alimentar;
Ø sală de festivități în curs de amenajare.
* Parter:
Ø laborator de analiza calității produselor alimentare și veterinar;
Ø bibliotecă cu 13548 de volume;
Ø sală de lectură.
* Etajul I:
Ø sală de material didactic;
Ø săli de clasă.

Corpul D: ( D + P + M )

* Demisol:
Ø magazii pentru alimente;
Ø spălătoria școlii.
* Parter:
Ø cantină cu sală de mese și bucătărie.
* Mansardă:
Ø birouri administrative.

Corpul D a fost construit din temelie în anul 2000, iar corpul C (vechi de peste 100 de ani) a fost renovat integral și a fost dat în folosință în anul 2002. Fiecare corp de clădire deține grupuri sanitare modernizate.

Pentru însușirea cunoștințelor practice de conducere școala deține un parc auto care cuprinde două tractoare cu remorcă, o Dacia Logan și poligon amenajat. Școala este autorizată pentru obținerea permisului de conducere categoriile B și Tr., având maiștrii instructori și profesor de legislație rutieră autorizați.


   RESURSE UMANE

Școala are un personal didactic de 38 de profesori, ingineri și maistrii, care asigură pregătirea teoretică și practică a elevilor, cadre foarte bine pregătite, din care:

 • 1 profesor cu doctorat
 • 21 au gradul didactic I;
 • 13 au gradul didactic II;
 • 1 au gradul didactic definitiv;
 • 2 profesori debutanti;
 • nici un profesor necalificat.
 • TOTAL PERSONAL ANGAJAT


Personalul auxiliar este format din 9 persoane, și cel nedidactic din 12 persoane care contribuie la asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a procesului de învățământ.

Competenţele de bază solicitate de o societate bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale.

Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor actival procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent pentru a putea duce la bun sfarşit sarcina ce i se incredinţează.

Evaluarea activităţii didactice a profesorilor, cuprinsă în planul managerial al şcolii, având ca obiectiv ,,creşterea calităţii predării învăţării şi creşterea gradului de folosire a metodelor moderne de predare învăţare, centrate pe elev” a fost realizată de către directori, şefi de catedre, prin monitorizări curente (asistenţe la ore), la care s-au urmărit:

- modul în care activităţile desfăşurate la clasă şi cunoştinţele predate sunt adecvate vârstei şi capacităţii de înţelegere a elevilor;
- modul în care activităţile didactice sunt diferenţiate şi corespund obiectivelor educaţionale;
- modul în care personalul didactic încurajează participarea şi implicarea activă a elevilor în activităţile de învăţare;
- realizarea legăturii între conţinutul activităţilor didactice şi obiectivele propuse;
- măsura în care tehnicile şi procedeele didactice sunt variate şi atractive pentru elevi;
- cum se măsoară şi se notează rezultatele şi nivelul cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care sunt criteriile utilizate şi în ce măsură elevii cooperează în activităţile curente şi au deprinderi de lucru în echipă;
- în ce măsură resursele umane, materiale şi financiare sunt folosite cu eficienţă în activitatea şcolii şi cum aceste resurse conduc la rezultate bune sau slabe în cunoştinţele, deprinderile şi comportamentele şcolare.

Conform, ,,Fişelor de evaluare” şi ,,Rapoartelor de evaluare”a şefilor de catedre, în anul şcolar 2014-2015, intreg personalului didactic a obţinut calificativul ,,foarte bine” pentru activitatea desfăşurată .

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița deservește întreg județul Bistrița-Năsăud oferind instruire prin cursurile liceale și profesionale, de învățământ preuniversitar și educație pentru domeniile de activitate: agricultură, industrie alimentară, protecția mediului, veterinar, servicii și mecanică. Unitatea școlara cuprinde un liceu tehnologic cu cursuri de zi și serale precum și învățământ post liceal.

Oferta educațională a școlii noastre se pliază perfect la cerințele evoluțiilor economice viitoare și ale județului.

   Echipa managerială este formată din:

      DIRECTOR - Prof. VLAD Mariana

      DIRECTOR ADJUNCT - Prof. VEREŞ Liliana

      CONSILIER EDUCATIV - Prof. MORA Elena

 

RESURSE MATERIALE ALE ŞCOLII

            Liceul este amplasat intr-o zona deosebita, ecologica, inconjurata de un parc cu arbori si arbusti ornamentali, intins pe o suprafata de 1,5 hectare si un helesteu cu peste de 0,25 hectare pentru practicarea pescuitului sportiv. Baza didactica a scolii cuprinde si ferma didactica cu anexele aferente in care se cresc si se ingrijesc taurine, ovine, suine, pasari si iepuri. Dispunem de teren agricol: 20 ha pasune si fanete, 1,5 ha cu pomi fructiferi  si lot legumicol.

In prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrita isi desfasoara activitatea in patru corpuri de cladire situate pe Drumul Tarpiului, nr.21 si dispune de o moderna sala de sport realizata prin program guvernamental.

     Scoala dispune de patru imobile astfel:

Corpul A : ( P + 3 )

 • Parter:
  • laboratoarele de: fizică, biologie, chimie / industria alimentara, horticultură și birou director educativ;
  • birouri: secretariat și birou director adjunct;
  • cabinet CDI;
 • Etajul I:
  • Direcțiunea;
  • 1 sală profesorală;
  • 1 fumoar;
  • 2 cabinete de informatică dotate cu calculatoare Pentium IV și de ultimă generație și un server, legate în rețea și conectate la rețeaua internet;
  • cabinet de Limba și Literatura Română;
  • cabinet de Limba și Literatura Engleza
  • Săli de clasă.
 • Etajul II:
  • cabinetul psihopedagogic și un cabinet de matematică;
  • săli de clasă.
 • Etajul III:
 • sală de clasă;
 • sala meditatii
 • camera pedagogului;
 • internatul elevilor cu o capacitate de 80 de locuri.

 

 

Corpul B: ( D + P + 1 )

Demisol:

 • laborator de religie;
 • chioşc alimentar;
 • Parter:
 • laborator veterinar;
 • bibliotecă cu 13548 de volume;
 • sală de lectură
 • sală proiect POSDRU
 • Etajul I:
 • săli de clasă.

 

 

 

Corpul C: ( P + 2 )

 • Parter:
  • atelier mecanic dotat cu motoare și utilaje agricole;
  • atelier de lăcătușerie.
 • Etajul I:
 • cabinet de cunoașterea automobilului;
 • cabinet de material didactic;
 • Săli de clasă.

      c) Etajul II

  • arhiva;
  • cabinet de legislație rutieră;
  • săli de clasă.

Corpul D: ( D + P + M )

 • Demisol:
 • magazii pentru alimente;
 • spălătoria școlii.
 • Parter:
 • Cantina cu sala de mese și bucătăria.
 • Mansarda:
 • Birouri administrative.
 • Sala de clasa

Clădirea sălii de sport

 

 • Sala de sport
 • Birouri
 • Vestiare
 • Sală destinată depozitării materialului didactic sportiv.

 

Corpul D a fost construit din temelie în anul 2000, iar corpul C ( vechi de peste 100 de ani)  a fost renovat integral și a fost dat în folosință în anul 2002.

Fiecare corp de clădire deține grupuri sanitare modernizate (în număr total de 57).

Pentru însușirea cunoștințelor practice de conducere școală deține un parc auto care cuprinde două tractoare cu remorcă dotate cu utilaje si masini agricole: plug, grapa cu discuri, cositoare mecanica, grebla mecanica si remorca, o Dacia Logan, un poligon amenajat iar incepand din acest an scoala a achizitionat un tractor nou impreuna cu utilajele aferente lucrarilor agricole.