Liceul Tehnologic Agricol Bistrița - România

   CALITATE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii
de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art. 1.Comisia pentru Asigurarea Calităţii de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita este înfiinţată în temeiul Legii 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Art. 2. (1) Misiunea Comisiei pentru Asigurarea Calitatii este de a efectua evaluarea internă a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ preuniversitar Liceul Tehnologic Agricol Bistrita, cu scopul de :
a) a cuantifica capacitatea organizaţiei furnizoare de educaţie, de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;
b) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei în Liceul Tehnologic Agricol Bistrita;
c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
d) a răspunde cerinţelor ARACIP propuse Ministerului Educaţiei şi Cercetării politici şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar.
(2) În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, se inţelege:
a) Educaţia se referă la programele şi activităţile de formare profesională iniţială şi continuă.
b) Organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi sau programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă.
c) Programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie.
d) Beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-una din formele de educaţie: invatamant de zi, ruta directa si progresiva, inatamant seral.
e) Beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, într-un sens larg, întreaga societate.
f) Cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.
g) ARACIP reprezintă Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar
h) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate
i) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe
j) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei
k) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ professional si liceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
l) îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă
m) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie
n) Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie
o) Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practice existente la nivel naţional, european sau mondial.
p) Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţă.
q) Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale.

Capitolul II

Structura organizatorică a Comisiei de Asigurare a Calitatii de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita

Art. 3. (1) Comisia de Asigurare a Calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrita este formată din 9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de directorul scolii. Conducerea Comisiei de Asigurare a Calitatii este asigurată de un coordonator ales in sedinta din data de 01.10.2006 .
(2) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:
a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentantul asociaţiei părinţilor, un reprezentant al elevilor,
c) reprezentantul consiliului local .
(3) Membrii Comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 4. (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor:
A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate CDS/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii;
b) elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau străinătate, potrivit legii
(2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul Comisei pentru Asigurarea Calitatii de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale.

Capitolul III

Funcţionarea Comisiei de Calitate din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrita

Art.5. (1) Comisia de Calitate este alcătuita din 9 membrii, după cum urmează:
a) preşedinte 1;
b) secretar 1 ;
c) membrii 6 ;
d) conducatorul operativ 1.
(2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt membre de drept ale Comisiei de Calitate şi sunt numite conform art. 3 alin. 2 din prezentul regulament.
(3) Comisia de Caliate este condusa de un preşedinte, desemnat prin vot în şedinţa de constituire, de regulă, dintre cadrele didactice ce fac parte din comisie. Secretarul comisiei este desemnat de preşedinte, dintre membrii comisiei în şedinţa de constituire.
(4) Atribuţiile cadru ale fiecărui membru al comisiei vor fi delegate de preşedintele comisiei cu respectarea art. 4 alin. 1 din prezentul regulament.
(4) Comisia se întruneşte în şedinţă, lunar conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de cate ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale Comisiei de Calitate sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor.
(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia de Calitate adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor săi prezenţi.
(6) Comisia de Calitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) în conformitate cu prevederile legale, analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională;
b) evaluează modul de aplicare a standardelor, standardelor de referinţă, indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în conformitate cu notele de probleme transmise de evaluatorii externi ;
c) aplică şi respectă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
d) membrii Comisiei respectă Codul de etică profesională în evaluare;
e) întocmeste şi publică rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare internă a calităţii;
f) aplică manualele de evaluare internă a calităţii;
g) îşi îndrumă activitatea bazându-se pe ghidurile de bune practici publicate pe situl ARACIP;
h) aduce la indeplinire propunerile venite din partea I.S.J. Bistrita – Nasaud , Ministerului Educaţiei şi Cercetării sau/şi ARACIP măsurile de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.
(7) Membrii Comisiei de Asigurare a Calitatii de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita, cu excepţia preşedintelui pot fi revocaţi din funcţie prin decizia preşedintelui şi înştiinţarea conducerii unităţii şcolare, în următoarele situaţii:
a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;
b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
c) ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor delegate de preşedinte;
d) ca urmare a încălcării Codului de etică profesională în evaluare;
e) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Liceului Tehnologic Agricol Bistrita, I.S.J. Bistrita - Nasaud, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/ sau al ARACIP, după caz.
(8) Preşedintele Comisiei de Asigurare a Calitatii poate fi revocat din funcţie, în situaţiile menţionate la alin. (7) prin decizia directorului unităţii dar numai cu avizul I.S.J. Bistrita – Nasaud.

Capitolul IV

Atribuţiile preşedintelui

Art. 6. (1) Preşedintele Comisiei de Asigurare a Calitatii asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind realizată de directorul Liceului Tehnologic Agricol Bistrita.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.
(3) Preşedintele are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă Comisia de Asigurare a Calitatii în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J. Bistrita - Nasaud, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat în domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;
c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării;
e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;
f) informează conducerea unităţii, I.S.J Bistrita-Nasaud, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri ameliorative;
g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ, pe care le înaintează, atât directorului unităţii, cat si Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral, ISJ Bistrita-Nasaud, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP;
h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către ISJ Bistrita-Nasaud, ARACIP, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.